Papirindustri i Norge

Paper industry in NorwayPapirindustri brukes som en samlebetegnelse på produksjon av papir, papp, og cellulose i store kvanta. Dette er faktisk den yngste delen av treforedlingsindustrien, som er en enda større samlebetegnelse på all industri som bruker tømmer som sin fremste råvare. Papirindustri følger i fotsporene til det gamle papirhåndverket som dominerte i tidligere tider. Da papir ble storindustri på 1800-tallet, la det grunnlaget for et gjennombrudd i kommunikasjon og kunnskapsspredning.

Papirindustri er meget kraftkrevende, og det har gjort den godt egnet til norske forhold, fordi man historisk sett har hatt god tilgang på billig strøm i Norge. Denne bruken av vannkraften til å bygge industri ble også i stor grad omfavnet av det politiske miljøet, og gjorde papirindustri til et industripolitisk satsingsområde helt til oljealderen begynte på 1970-tallet.

Papirindustri er i større grad enn de fleste industrier knyttet direkte til råvareproduksjonen i den forstand at fabrikkene som regel ligger tett inntil store skoger. Dermed unngår man store kostnader til transport av tømmeret som brukes som den viktigste råvaren. De som har forsøkt seg på å bygge papirindustri uten nærhet til skogsområder har ikke lyktes med det. Siden det stort sett er barskog som brukes i storskala papirindustri, har de store fabrikkene stort sett vært i land med temperert klima. Mer spesifikt har mange vært i Norden, i Nord-Amerika, i Russland og Japan. På den sørlige halvkule er det egentlig bare New Zealand som har nok barskog til å bygge ut noe særlig papirindustri.

Her i Norge har det meste av papirindustrien vært lokalisert på Østlandet og i Trøndelag, de områdene som også har de mest imponerende skogsområdene. Blant de store selskapene finner man navn som Norske Skog og Stora Enso, som er et norsk-finsk selskap. Mye av produksjonen har skjedd ved elvenes utløp, særlig der Drammensvassdraget og Glomma renner ut. Dette fordi man ville fløte tømmer til fabrikken og skipe det ferdige produktet direkte ut i verden.